เรื่อง The Art of Pawn: Lessons on How to Open and Operate a Pawn Shop, Plus How to Buy Gold & Silver (Silver, Gold, Coins, Bullion, Pledge, Junk coins, Mint, Diamond, Precious metal, Stone)

By | September 6, 2016
กองทุนรวม – คำเฉลยที่หนักแน่นที่สุดที่จะ “ฉันจะแบ่งออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี ทุนทรัพย์รวมส่งเสริมให้คุณสระเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะควักกระเป๋าหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่ว่าการเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขจรไปซื้อความหลายหลากของหุ้นดังนั้นหากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนแต่ต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะใฝ่ใจที่จะแบกภาระค่าครองชีพเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปกครองทะเบียนของคุณThe Art of Pawn: Lessons on How to Open and Operate a Pawn Shop, Plus How to Buy Gold & Silver (Silver, Gold, Coins, Bullion, Pledge, Junk coins, Mint, Diamond, Precious metal, Stone) Description

Get The Complete How To: Becoming A Pawnbroker

Today only, get this Amazon Kindle book for just $0.99. Regularly priced
at $2.99. Read on your PC, Mac, smart phone, tablet or Kindle device.

You’re about to discover how to…Run a successful pawn business from the moment you open your front door without all of the trial and error, wasted time and money, learning as you go as in most cases of opening a new business.This is a collection of the do’s and dont’s i wish i had known before venturing into the pawn industry myself. If you take what you learn here, continue to advance your knowledge of the business, and understand how to grow and change with the times, you can create financial freedom for yourself and your family as well as create an investment for generations to come. Pawn shops have risen up in big numbers (around 13,000 in the U.S.) over the last decade as the economy deteriorates, and even though they have flourished throughout time, competition is growing fierce, and resources are drying up.It is time for pawn shop owners to start thinking out of the box and separating themselves from the rest. This book will help you do just that. You will learn how to not only overcome the bad reputation the pawn industry has been labeled throughout time, but more importantly how to use it to your advantage and rise far beyond the rest of your competitors and become known as the “go to” guy or girl in your area. It will also teach you how to keep money coming through the door during not only the bad economic times but the good as well.You will learn how to get the most for your dollar and how to get around paying for expensive advertising.

Here Is A Preview Of What You’ll Learn…

  • Brief History And Future Of The Pawn Industry
  • How Exactly A Pawn Shop Works
  • All Of The Different Types Of Transactions Involved In Pawn Shops
  • How To Assess The Value Of Goods And Metals
  • How To Manage Your Inventory
  • What To Include In Your Business Plan & How To Choose A Location
  • The Laws Of Conducting Business As A Pawnbroker
  • How To Buy Gold & Silver, And Why It Is A Great Personal Investment
  • Much, much more!

Download your copy today!
Take action today and download this book for a limited time discount of only
$0.99!

Tags: pawnbroker, pawnbroking, pawnshop, buy gold, silver, pledge, we buy, antique, thrift, resell, flip, storage, auction, barter, trade, swap

Tag The Art of Pawn: Lessons on How to Open and Operate a Pawn Shop, Plus How to Buy Gold & Silver (Silver, Gold, Coins, Bullion, Pledge, Junk coins, Mint, Diamond, Precious metal, Stone): The Art of Pawn: Lessons on How to Open and Operate a Pawn Shop, Plus How to Buy Gold & Silver (Silver, Gold, Coins, Bullion, Pledge, Junk coins, Mint, Diamond, Precious metal, Stone),Review , เรื่อง , The Art of Pawn: Lessons on How to Open and Operate a Pawn Shop, Plus How to Buy Gold & Silver (Silver, Gold, Coins, Bullion, Pledge, Junk coins, Mint, Diamond, Precious metal, Stone)