Monthly Archives: October 2016

เรื่อง Discover The Dark Secrets of Private Banking and Federal Reserve (FED) by Learning The Art of Printing Money

ทะเบียนออมทรัพย์ – โดยไกลที่หนักแน่นที่สุดของเงินลงทุนล้วนและคุณมีเสรีภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณโลภ แบงก์จ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเนื่องจากคุณกรุณาให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์ด้วยว่าผู้ที่มีความพึงพอใจกับจำนวนรวมเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่มุ่งเสนอโดยธนาคาร (กะร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนสมบูรณ์ Discover The Dark Secrets of Private Banking and Federal Reserve (FED) by Learning The Art of Printing Money Description Warning: what you are about to learn is not taught in school or watched on TV! This is a very important book on money, banking and finance. It… Read More »